logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poglobljeno skozi SRS-je

244,00  z DDV

Slovenski računovodski standardi so biblija vsakega računovodja. Vedno znova jih prebiramo in iščemo ustrezne rešitve za poslovne dogodke, ki se nam zgodijo. V programu, ki je pred vami, vam želimo podrobneje predstaviti določila posameznih SRS s praktičnimi primeri.

Okvirna dolžina posameznega posnetka: 120 min 

Program je nastal v sodelovanju z Računovodsko hišo Contall.

 

POPUSTI:

  • 10% popusta za vsakega naslednjega prijavljenega iz istega podjetja.
  • 10% popusta je za obstoječe naročnike Male šole SRS. (pošljite nam mail, da vam posredujemo kodo za popust)

244,00  z DDV

Podroben opis

 

PREDAVATELJICA

Mag. Darinka Kamenšek ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. V času od leta 2002 do 2019 je bila pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Je tudi državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja in certificirana preiskovalka prevar. Do decembra 2019 je bila direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. nato pa prevzela vlogo dekanje na Visoki šoli za računovodstvo in finance.

 

  • Prva delavnica 

SRS 1 Opredmetena osnovna sredstva, SRS 2 Neopredmetena sredstva in pravica do uporabe za poslovne najeme

VSEBINA: Praktičen prikaz razdelitve nepremičnine na njene sestavne dele, ki imajo različno dobo koristnosti. Na primeru bomo pokazali kako določanje življenjske dobe osnovnega sredstva vpliva na izkazan dobiček. Kako si urediti inventarne številke v registru osnovnih sredstev na smiselne celote. Na praktičnem primeru bomo pokazali izračun dobrega imena, pravice do uporabe za najeta sredstva in opozorili kako spremembe v najemni pogodbi vplivajo na prikazano pravico do uporabe.

  • Druga delavnica 

SRS 3  Finančne naložbe in SRS 6 Naložbene nepremičnine

VSEBINA: Na praktičnih primerih bomo prikazali kako ravnati, če eno nepremičnino uporabljate delno za lastne potrebe, delno jo dajate v najem. Prikazali bomo kako vpliva izbran model vrednotenja na naložben nepremičnine in kako to vliva, če se naložbena nepremičnina spremeni v osnovno sredstva ali obratno. Višek denarja ste naložili v zlato; kako boste to izkazovali? Prikazali bomo praktično ugotavljanje potrebe po slabitvi pri finančnih naložbah.

  • Tretja delavnica 

SRS 5 Terjatve in SRS 15 Prihodki

VSEBINA:  na praktičnih primerih bomo prikazali, kako je potrebno računovoditi prihodke pri prodaji naročniškega paketa, pri prodaji z možnostjo vračila, prodaja z možnostjo servisiranj. Na praktičnih primerih bomo pogledali slabitve terjatev in zakaj je to zelo pomembno.

  • Četrta delavnica 

SRS 12 Stroški materiala in storitev, SRS 13 Stroški dela in stroški povračil in SRS 14 delno (Odhodki)

VSEBINA: Na praktičnem primeru bomo preko preoblikovanja prvin poslovnega procesa prikazali nastanek posameznih vrst stroškov. Predstavili bomo tudi kako jih evidentirati in kdaj jih vštevati v nabavno vrednost ustvarjenih učinkov.

  • Peta delavnica 

SRS 4 Zaloge in SRS 14 delno (odhodki)

VSEBINA: Na praktičnem primeru bomo pokazali vrednotenje zalog po različnih metodah, ki jih standard predvideva in pokazali vpliv na poslovni izid. Prav tako bomo pogledali in predstavili kako se pripravit na letni popis zalog.

  • Šesta delavnica 

SRS 7 Denar, SRS 8 Kapital in SRS 9 Dolgovi

VSEBINA: V okviru kapitala bomo na praktičnem primeru pokazali kako se evidentira povečanje kapitala, zmanjšanje kapitala, prerazporejanje posameznih postavk kapitala na podlagi skupščinskega sklepa in podobne spremembe na kapitalu, ki jih predvideva ZGD. Prav tako bomo pokazali pravilno razdelitev čistega dobička poslovnega leta – torej kaj mora na tem mestu narediti že računovodja in kaj je potem v pristojnosti lastnikov. Na praktičnem primeru analize bomo predstavili vpliv strukture kapitala in dolga na ustreznost financiranja podjetja.

  • Sedma delavnica 

SRS 10 Rezervacije in SRS 11 Časovne razmejitve, SRS 16 Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti in SRS 17 Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev

VSEBINA: predstavili bomo praktične primere uporabe rezervacij in časovnih razmejitev in vpliv uporabe le teh na izkazan poslovni izid. Prav tako bomo praktično predstavili uporabo SRS16 in 17, ki ju moramo uporabljati pri ugotavljanju poštene vrednosti. Ključno vprašanje pri tem je, koliko bomo ta standard uporabljali sami, ali se bomo posluževali veščaka.

 

Scroll to Top